Välkommen till Mathilde!

MAGASIN MATHILDE AB INTEGRITETSPOLICY

I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter och hur du kan kontakta oss.

VEM ANSVARAR FÖR HANTERINGEN AV DINA UPPGIFTER?

Magasin Mathilde AB (org nr 556412-5291) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du antingen skickar till oss eller väljer att ge till vår personal i samband med ditt köp och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

LAGLIG GRUND


GDPR föreskriver att all behandling av personuppgifter skall vila på laglig grund. 
Här beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som är kund hos Magasin Mathilde.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?


Vi behandlar och lagrar uppgifter du själv lämnar till oss när du blir medlem i Mathilde kundklubb eller till exempel gör köp, beställningar, kontaktar vår kundtjänst, anmäler dig till kundkvällar, använder mathilde.se eller deltar i tävlingar. Det kan också skapas data om dig när du använder ditt medlemskap för att utnyttja kampanjer eller erbjudanden.
Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniker som samlar in information från din webbläsare. När du besöker mathilde.se behandlar vi uppgifter om webbläsarinställningar och teknisk information om din enhet, samt användargenererade data, exempelvis klick och besökshistorik. Läs mer om hur vi hanterar cookies.

VAD ANVÄNDER VI UPPGIFTERNA TILL?


Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, administrera ditt medlemskap, reklamationsärenden, byten och i övrigt ge dig god service samt även för marknads-föringsändamål.
Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Magasin Mathilde marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, personalisering av innehåll på våra webbsidor, förbättring av våra tjänster, samt statistik och kundsegmenteringar. Magasin Mathilde kan också till kundklubbsmedlemmar göra såväl generell marknadsföring som sms och email. Marknadsföringen kan också baseras på profileringar utifrån köpbeteende och annan användargenererad data. 
Data kan också komma att användas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga an-språk. Det kan till exempel innebära kontroller av misstänkt bedrägligt beteende.

KONTAKTUPPGIFTER


Syfte: Administrera medlemskap och marknadsföringsutskick. 

Uppgifter: Namn, email, mobilnr.

Laglig grund: Fullgörande av avtal, berättigat intresse.

HANTERING AV KÖP


Syfte: Leverera en beställd/köpt produkt inklusive avisering om leverans, kunna göra identifikation, hantera betalningar, hantering av reklamationer och returer.

Uppgifter: Namn, adress, email, telefonnummer, orderinformation, detaljer kring köpet. 

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.

MARKNADSFÖRING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER


Syfte: Visa relevanta produktrekommendationer, skicka direktmarknadsföring via elektroniska kanaler för kommunikation, t ex genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event.

Uppgifter: Namn, adress, email, telefonnummer, användande av webbsidor och andra digitala kanaler.

Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

KÖPDATA


Syfte: Statistik, riktad marknadsföring baserad på köpbeteende, utveckling av metoder, förbättring av tjänster, hantering av reklamationer och returer. 

Uppgifter: Detaljer kring köpet. 

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.

FÖRMÅNER, ERBJUDANDEN OCH EVENT


Syfte: Hantering av förmåner och erbjudanden, event och tävlingar.

Uppgifter: Namn, adress, telefon, email. 

Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

RESPONSDATA


Syfte: Förbättra våra tjänster, statistik, riktad marknadsföring baserad på beteende.

Uppgifter: Köp eller andra former av inlösen, till exempel kupong/koder.

Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

KLICKDATA


Syfte: Förbättra våra tjänster, statistik, riktad marknadsföring baserad på beteende. 

Uppgifter: Öppning av och klick på länkar i nyhetsbrev och annan digital kommunikation.

Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

WEBBDATA


Syfte: Statistik, anpassa webbplatsen efter dina intressen och behov, vidareutveckla och för-bättra webbplatsen, riktad marknadsföring baserad på beteende. 

Uppgifter: IP-adress, cookies, besökshistorik, tekniska data om dina enheter. 

Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

HANTERING AV KUNDTJÄNSTÄRENDEN

Syfte: Kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier). Utreda supportärenden och klagomål, göra identifikation. 

Uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, personnummer, korrespondens, uppgifter om köp, tekniska uppgifter. 

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänst ärenden, berättigat intresse.
 

VEM BEHANDLAR UPPGIFTERNA?


Din integritet är mycket viktig för oss. Magasin Mathilde ger därför inte ut dina uppgifter till tredje part och vi skulle aldrig sälja dina uppgifter.
Uppgifter kan dock behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Magasin Mathilde samarbetar med avseende IT-drift, betal lösningar, analys, tryck, distribution och marknadsföring. Dessa parter får inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som Magasin Mathilde anger.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?


Magasin Mathilde lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. För alla som hanterar och bearbetar personuppgifter är det viktigt att säkerställa att personuppgifterna skyddas på ett bra sätt. Vi använder oss därför av lämpliga tekniska lösningar och administrativa processer och rutiner för att förvalta och skydda de uppgifter vi samlar in. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka om data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

LAGRINGSTID


Uppgifter sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för bokföring, analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för.

DINA RÄTTIGHETER REGISTERUTDRAG


Du kan kostnadsfritt, max en gång per år, begära ett registerutdrag över vilka uppgifter Magasin Mathilde AB behandlar om dig. Registerutdraget skickas till dig inom en månad från det att begäran inkommit. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress. 
Begäran om registerutdrag skickas skriftligen och underskriven per post till: 

MAGASIN MATHILDE AB, Hamngatan 10-14, 111 47 Stockholm

RÄTTELSE OCH RADERING


Magasin Mathilde ansvarar för att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Upptäcker du att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade.
Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering, ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

RÄTT ATT BEGRÄNSA BEHANDLINGEN


Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning eller sam-tycke. Du kan när som helst invända mot att uppgifterna används för marknadsföringsändamål. Du kan tacka nej till framtida utskick via email eller sms via avregistreringslänken som finns i varje utskick.DATAPORTABILITET


Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till Magasin Mathilde överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

KLAGOMÅL


Om du anser att data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

KONTAKTUPPGIFTER


Magasin Mathilde AB 

Telefon: 08-207623

Postadress: Hamngatan 10-14, 111 47 Stockholm
Email: [email protected]

Copyright Magasin Mathilde AB - 2019